DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Psychologija Sp. z o.o. ma obowiązek zapewnienia dostępności strony internetowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dotyczy to strony psychologija.pl.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu, button.
 • Brak automatycznego syntetyzatora mowy.

Strona posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

 • Narzędzia dostępności
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Białe tło
 • Podkreśl linki
 • Czytelniejsza czcionka

Strona nie posiada tekstów zapisanych w formie graficznej.

Informacje zwrotne

W przypadku wystąpienia problemów technicznych na stronie, prosimy o kontakt drogą emaliową na rejestracja@psychologija.pl lub telefoniczną pod numerem tel: +48 737 848 949

Informacje na temat procedury

Istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej lub jakiegoś jej fragmentu. Można również prosić o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego dokumentu. Żądanie powinno zawierać takie informacje jak: dane osoby zgłaszającej, dokładne wskazanie strony lub aplikacji oraz sposób kontaktu. W przypadku kiedy zgłaszający ma potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, ma on obowiązek określić dogodny dla niego sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia. Jeżeli zrealizowanie żądania potrzebuje więcej czasu podmiot publiczny ma obowiązek poinformować o tym zgłaszającego. Jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeżeli podmiot nie wywiąże się ze swojego obowiązku zapewnienia dostępności, żądający ma prawo złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https:/www.rpo.gov.pl/