RODO

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit a) b) c) i f) RODO podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych  jest:

  • wyrażona z własnej woli zgoda podczas kontaktu z nami
  • obowiązek prawny Administratora
  • umowa pomiędzy Administratorem danych osobowych, a osobą, która jest posiadaczem tych danych (dotyczy ona zgody na leczenie/zabiegi/terapie)
  • świadczenia realizowane przez Psychologija Sp. z o.o., NIP: 7010401891

Cel przetwarzanych danych osobowych

Kategorie odbiorców danych osobowych

Psychologija Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych ma prawo udostępnić je podmiotom z którymi współpracuje. Tylko w celu wykonywania określonych obowiązków związanych z funkcjonowaniem porani, Są to: Kancelaria podatkowa, dostawcy systemów informatycznych, firmy transportowe, banki w zakresie realizacji płatności, instytucje państwowe tj. Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów,  w celu wypełnienia obowiązku Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Podmiot danych osobowych ma prawo do:

  • żądania bezpłatnego dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
  • wnioskowania o korekty danych osobowych w przypadkach, gdy dane osobowe są nieaktualne;
  • żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Psychologija Sp. z o.o., gdy nie ma już podstaw i celu przetwarzania lub gdy osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę, lub złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub gdy dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem przepisów prawnych;
  • wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub możliwości przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku naruszenia przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Psychologija Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie stosuje środków automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pragniemy poinformować, że posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator zabezpieczony hasłem dostępu.