REGULAMIN DLA PACJENTÓW

1. Poradnia skierowana jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub uczniów szkół ponadpodstawowych do czasu ich ukończenia. Pacjenci mają dostęp do świadczeń psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, również za pomocą systemów teleinformatycznych.
2. Skierowanie nie jest konieczne
3. Poradnia jest dostępna od poniedziałku do soboty, sześć dni w tygodniu. Zgodnie z harmonogramem znajdującym się w ośrodku.
4. Pacjent, Rodzic czy Opiekun prawny ma trzy możliwości rejestracji. Telefonicznie pod numerem
+48 737 848 949, poprzez e-rejestrację lub w Ośrodku
5. Spotkania ze specjalistami umawiane są nie później niż 7 dni od chwili zgłoszenia się. Wizyty umawiane są zgodnie z harmonogramem pracy specjalisty.
6. Usługi poradni są całkowicie bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
7. Pacjent, opiekun prawny ma obowiązek poinformować o nieobecności na spotkaniu ze specjalistą z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem
8. Osoby niepełnoletnie na wizyty przychodzą z Rodzicem lub Opiekunem prawnym
9. Dostępni specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje.
10. Ośrodek ma prawo odmówić lub wstrzymać świadczenia usług, tylko w uzasadnionych przypadkach. Decyzje podejmuje Kierownik Ośrodka
11. W przypadku zagrożenia dobra osobistego specjalisty, ma on prawo odmówić świadczenia usług. Kiedy osoba będąca na terenie Ośrodka jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna może on wezwać odpowiednie służby.
12. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94r w chwili zagrożenia specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze.
13. Pacjent zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W przypadku wyrządzonych szkód ma obowiązek pokryć koszty.
14. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Ośrodku
15. Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej/ psychoterapeutycznej są wydawane na wniosek Pacjenta/Opiekuna prawnego, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości
16. Dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych jest prowadzona przez Ośrodek. Zapewnia on ochronę danych osobowych oraz udostępnia je zgodnie z ustawą i przepisami.
17. Specjalistę ma obowiązek zachowania tajemnicy wszystkich informacji. Obowiązek może zostać złamany jedynie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta lub innych, albo w sytuacji określonych prawem.
18. Pełnoletni Pacjent lub Opiekunowie prawni mają obowiązek:
– informować terapeutę o podejmowanych działaniach terapeutycznych
– pojawiać się na zajęciach w punktualnie, o określonej godzinie
– przyprowadzać i odbierać oraz przebywać na terenie Ośrodka podczas zajęć. Dotyczy to pacjentów do 13 roku życia.
– opcjonalnego wyrażenia zgody na kontakt specjalistów zatrudnionych w Ośrodku z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty lub pomocy społecznej oraz asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej. Kontakt ten może być osobisty lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

19. Polityka prywatności dostępna jest na stronie – link.
20. Wszystkie skargi i wnioski przyjmuje Koordynator Ośrodka. Kontakt Psychologija Sp. z o.o. Jarosław Ołtarzewski